-->

Új pályázati lehetőség

Lezárult
2022.02.14.
Gyuri.

Tetszett? Oszd meg!

2022. májusától újabb hajléktalan embereket és családokat tudunk támogatni! A programokat a „Tour de Chance 2021” c. adománygyűjtő kampány révén beérkezett adományokból finanszírozzuk. Köszönjük követeinknek és támogatóinknak!

A pályázati felhívás és adatlapok letölthetők az alábbi linkeken:

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap egyénekkel megvalósított programokhoz

Pályázati adatlap családokkal megvalósított programokhoz

A pályázatok beadási határideje: 2022. március 16.

A program célja

Célunk, hogy anyagi eszközökkel és egyéni segítő munkával támogassunk hajléktalan és megoldatlan lakhatási helyzetű személyeket, családokat annak érdekében, hogy kikerüljenek hajléktalan helyzetükből.

Olyan tervek megvalósítására adunk célzott támogatást, melyek mérhető lépést jelentenek a hajléktalanságból való kivezető úton, illetve tartós, minőségi változást jelentenek. A segítők részére szakmai, módszertani segítséget nyújtunk.

Elsősorban a következő célok eléréséhez nyújtunk támogatást:

 • Bármilyen, igazolható végeredménnyel (bizonyítvány, tanúsítvány stb.) záródó képzés elvégzésének; korábban elkezdett, félbehagyott képzés befejezésének; önálló (elsősorban záró) képzési modul, „tanév” elvégzésének a közvetlen és közvetett költségei (pl. tandíj, tankönyvek, utazási költség, különösen indokolt esetben a képzés miatt kieső jövedelem pótlása).
 • Általános iskola és középiskola befejezésére, érettségi megszerzésére irányuló terveket ösztöndíjjal is segítünk, ha a terv megfelel a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.
 • Bármilyen, a pályázó hajléktalan munkaerő-piaci helyzetét javító egyéb beruházás: pl. munkaeszköz vásárlás, jövedelem-kiegészítést célzó beruházás költségei stb.
 • Mentálhigiénés, családterápiás, vagy egyéb, a mentális egészséget javító szolgáltatáshoz való hozzáférés segítése, a költségeihez való hozzájárulás (óradíj, utazási költség stb.),amennyiben a mentálhigiénés megsegítés a pályázatban foglalt egyéb konkrét cél (lásd fent) elérésével függ össze, azt egészíti ki.
 • A fenti célok eléréséhez közvetlenül kapcsolódó bármilyen egyéb költség: pl. gyermekfelügyelet díja képzésen való részvétel idejére, utazási költség.
 • Megélhetési és lakhatási költségeket az alapítvány nem támogat, így nem tudunk segítséget nyújtani albérleti kaució összegyűjtéséhez és lakásfelújításhoz sem.

A program részletei

A programunk nem intézmények és használóik, hanem segítők és ügyfeleik kapcsolatára, együttműködésére alapoz. Felhívásunkra hajléktalan emberek és segítőik által közösen megtervezett és közösen beadott pályázatait várjuk. Az adatlapot a segítőnek kell kitöltenie.

A pályázók köre:

Magyarország egész területéről várjuk olyan hajléktalan emberek pályázatait, akik

 • hajléktalanok átmeneti szállásán,
 • éjjeli menedékhelyen,
 • hajléktalanok rehabilitációs intézményében,
 • hajléktalanok otthonában,
 • kiléptető lakásban, külső férőhelyen, támogatott lakhatásban, vagy egyéb, hajléktalan emberek számára elérhető lakhatási programok által nyújtott lakhatásban,
 • családok átmeneti otthonában, vagy más, a gyermekvédelem rendszerében nagykorúvá vált, fiatal felnőttek számára elérhető lakhatásban,
 • egyéb, súlyos lakhatási nehézségekkel küzdő emberek számára működtetett intézményben,
 • illetve közterületen élnek.

A pályázatban résztvevő segítő lehet olyan szociális szakember, aki saját ügyfelével közösen pályázik, de önkéntes (nem professzionális) segítő is pályázhat.

Ha a pályázó ügyfél és segítője közötti segítő kapcsolat egy intézmény keretein belül valósul meg, úgy az intézmény/szervezet támogatására is számítunk a pályázatok megvalósítása során.

A megpályázható összeg:

A megpályázható anyagi támogatás felső határa 250 ezer forint.

A pályázat támogatása nem feltétlenül jár valamennyi költségelem elfogadásával, lehetséges, hogy a kuratórium csak a pályázat bizonyos elemeinek megvalósulásához nyújt támogatást. Ilyen esetekben a végleges döntés előtt a pályázat beadóival egyeztetünk.

A programhoz nem kötelező önrészt biztosítani, de meglétét – elsősorban a pályázó motivációja szempontjából – pozitív indikátornak tekintjük. A pályázatban ismertetett költségvetési terv részletessége, hitelessége döntő lehet a pályázat sikeressége szempontjából.

A legfontosabb bírálati szempontok:

 • előrelépés: a terv megvalósulása esetén konkrét, mérhető lépés történik-e a hajléktalanság elhagyása érdekében megtett úton?
 • megalapozottság: a projekt illeszkedése a pályázó élethelyzetébe, jövőképébe. Személyre szabott-e a program? Az életúthoz, készségekhez, tapasztalatokhoz mennyire illeszkedik?
 • realitás: mennyire életszerű, megvalósítható a terv?
 • motiváció és elkötelezettség: milyen előzmények és hatások alakították a pályázó vágyát az előrelépésre? Hogyan született a konkrét terv? Mennyire belső a változás iránti igény?
 • ügyfél és segítő kapcsolata, együttműködése: a pályázó hajléktalan ember és segítője tartós kapcsolódása, korábbi eredményeik és a segítő munka további terve
 • a program beágyazottsága, társas támogatás: családtagok vagy más fontos személyek, intézmények vagy szakemberek mennyire támogatják a pályázót a terve megvalósításában?
 • konkrét, alátámasztott és részletes pénzügyi terv
 • saját forrás/energiabefektetés: a pályázó hajléktalan ember mennyi energiát, időt (esetlegesen pénzbeli önrészt, de ez nem feltétel) fektetne a projekt megvalósításába?

A programok megvalósításának időszaka:

A programot minimum 6, maximum 10 hónapos időszakra lehet tervezni.

A sikeres pályázók és az Alapítvány együttműködése legalább fél éven keresztül zajlik abban az esetben is, ha a kitűzött cél ennél rövidebb idő alatt megvalósul.  A pályázatban be kell mutatni és meg kell indokolni a program időszakának hosszát, ezen belül a segítő esetmunkájának ütemezését. 

A nyertes programok az alábbi időszakban valósíthatók meg: 2022.május 1. – 2023. február 28.

Az együttműködés részletei:

A sikeresen pályázó hajléktalan ember az alábbiakat vállalja:

 • A program sikere érdekében együttműködik alapítványunkkal és a pályázatot beadó segítővel: heti rendszerességgel kapcsolatot tart a segítővel, és hozzájárul ahhoz, hogy a segítő a programmal kapcsolatos lényeges információkról beszámoljon az alapítványnak.
 • Hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy vele több ülésben interjú készüljön, és azt a segítő az alapítvány számára szintén megküldje.
 • Hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy az alapítvány az adományozói részére történő tájékoztatás, valamint társadalmi szemléletformálás céljából anonimizált formában, előre egyeztetett tartalommal nyilvános felületein beszámoljon a programokról. Fényképes nyilvános megjelentést nem kell vállalni!
 • Vállalja, hogy a program befejezését követően, a szociális munkás vagy az alapítvány megkeresésére információt ad a program hosszú távú eredményeiről.

A sikeresen pályázó segítő feladatai:

 • Ügyfelét folyamatosan, heti rendszerességű találkozások mellett támogatja abban, hogy a pályázati program elérje célját. A hajléktalan személy/család életében folyamatosan részt vesz, elkötelezett a program megvalósulása iránt, függetlenül a hajléktalan pályázó tartózkodási helyének esetleges változásaitól.
 • Az alapítvánnyal való együttműködés keretében minimum 3 alkalommal esetmegbeszélő csoporton vesz részt. Vidéki pályázók útiköltségét az Alapítvány megtérítheti, ennek igénylését és várható összegét kérjük az adatlapon jelenítse meg.
 • Életútinterjút és záró interjút kell felvennie a hajléktalan pályázóval, melyhez az alapítvány módszertani segítséget nyújt. Az interjúkat szó szerinti leírásban átadja az alapítványnak.
 • A program ideje alatt havonta írásban, a program végén záró esettanulmányban kell beszámolnia az alapítvány felé a pályázati program aktuális helyzetéről, ill. eredményéről.

A Van Esély Alapítvány a következőket vállalja a programok megvalósítása során:

 • Anyagi támogatást nyújt a pályázó részére a pályázatban megtervezett személyes cél eléréséhez.
 • A segítők részére folyamatos szakmai segítséget nyújt, esetmegbeszélő csoportokat tart, konzultációs lehetőséget biztosít. Az alapítvány az életútközpontú szociális munka szemléletét képviseli (ld: Breitner Péter: Az életútközpontú szociális munka), ennek alkalmazásához módszertani segítséget nyújt.
 • Mentálhigiénés/terápiás célt tartalmazó program esetén, szükség szerint segítséget nyújt a terápiás lehetőségekhez való hozzájutásban (vidéki helyszíneken is).
 • A segítő részére az esetmunka ütemezésétől, indokoltságától függően) nettó 60-100 ezer Ft, az interjúk elkészítéséért és leírásáért további 2×30 ezer Ft adó-, és járulékmentes szociális gondozói díjat fizet a program lezárása után. Végigvezetett program esetén a segítőt összesen nettó 120-160 ezer Ft díjazásban részesítjük.

A pályázat benyújtása

A pályázaton a pályázati adatlap részletes kitöltésével lehet részt venni.

A pályázatban ismertetett tervet a hajléktalan ember és az őt személyesen támogató segítő közösen dolgozza ki. A pályázatot a segítő készíti el és küldi be a Van Esély Alapítványnak.

Egyedülálló hajléktalan pályázó esetében az egyéneknek szóló adatlapot kell kitölteni.

Párral, családdal vagy más fontos személlyel együtt élő pályázó esetében a családi adatlapot kell kitölteni. A pályázatban az összes együtt élő tagot be kell mutatni, hiszen a tervezett változás az egész családra hat, és a család egyik tagjának előre lépéséhez fontos figyelembe venni a többi családtag állapotát, viszonyulását is. Nincs kizárva olyan pályázat támogatása sem, ami konkrétan is több családtagot érint (pl. tanulás és párterápia), de a kuratórium a pályázat bírálatakor részletesen elemzi majd a család energiaforrásait, a program kockázatait e téren is. 

A pályázati adatlapok letölthetők az alapítvány honlapjáról (főoldalról és a Pályázatok menüpontban is):

Pályázati adatlap egyénekkel megvalósított programokhoz

Pályázati adatlap családokkal megvalósított programokhoz

Az adatlapnak a következőket kell tartalmaznia:

 • az egyedülálló hajléktalan/otthontalan család részletes életútját, hajléktalanná válásának körülményeit,
 • jelen helyzetének leírását, a hajléktalanság elhagyására vonatkozó terveket
 • a projekt célját és költségeit, pénzügyi tervet
 • részletes esetleírást és esetkezelési tervet, melyben szerepelnek az ügyfél előre jutásával kapcsolatos konkrét lépések. Ebben NEM csak a pályázati tervben foglalt aktivitás megvalósulásáról, hanem a pályázó hajléktalan ember/család komplex szakmai támogatásáról kell írni.
 • a projekt megvalósításának kockázatait és ezek kezelési tervét,
 • a pályázó hajléktalan ember/család és a segítő kapcsolatát, a pályázat beadásának közös előzményeit, a segítő reflexióit, valamint a saját segítői szerepére vonatkozó elképzeléseit.

A program megtervezésekor az alábbiakra kell figyelmet fordítani:

 • a projekt személyre szabott legyen, azaz építsen a pályázó hajléktalan ember/család korábbi tapasztalataira, tudására, készségeire;
 • a jelenlegi helyzetében elérhető, reális célkitűzést fogalmazzon meg;
 • képes legyen változást elindítani a pályázó életében.
 • a pályázatot olyan segítő adja be, aki a pályázat beadását megelőzően is tartalmas kapcsolatban volt a pályázó hajléktalan emberrel, családdal.

Az adatlapot elektronikusan kell kitölteni.

DOC formátumban és az aláírások láthatósága érdekében szkennelt vagy jó minőségben fotózott formátumban is meg kell küldeni az alábbi e-mail címre: [email protected]

Postai úton való beküldés nem szükséges és nem lehetséges.

A pályázatok beadásának határideje: 2022. március 16. szerda

A pályázat elbírálása, a támogatás kifizetése

 • Az alapítvány minden pályázót e-mailben értesít a beérkezett pályázatról. Kérjük, hogy ha a beküldött pályázat befogadásáról 3 munkanapon belül nem kap visszaigazoló e-mailt, jelezze felénk telefonon!
 • A beérkezett pályázatok támogatásáról a Van Esély Alapítvány kuratóriuma dönt. Indokolt esetben a döntés előtt tisztázó kérdéseket tehet fel a pályázók felé.
 • A beérkezett pályázatokat az alapítvány kuratóriuma legkésőbb 2022. április 14-ig bírálja el, a döntésről 4 munkanapon belül értesítést küld e-mailen.
 • A nyertes pályázókkal (ügyfél, segítő), és indokolt esetben az ügyfelet ellátó intézménnyel az alapítvány együttműködési megállapodást köt a program megvalósítására.
 • A nyertes projektek egyes adatait (elnyert támogatás célja és összege) az alapítvány a honlapján anonimizálva közzé teszi.
 • Az alapítvány az elnyert összegeket az adott pályázati program által megkövetelt ütemben bocsátja a támogatott rendelkezésére. Indokolt esetben a támogatás egy összegben is megkapható. Az alapítvány a támogatási összeget egyedi megállapodás alapján a pályázó hajléktalan embernek/segítőnek utalja át, vagy a programban tervezett kifizetéseket közvetlenül teszi meg (pl. a képző intézmény felé).

További információ

A pályázati felhívásról további információ, valamint pályázati tanácsadás a [email protected] e-mail címen, valamint hétfőtől péntekig 9-13 óráig kérhető az alábbi telefonszámon: Keresztes Cecília, +36 (20) 587-2380

Tetszett? Oszd meg!

Olvass még!