-->

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Van Esély Alapítvány (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 41., adószáma: 18170421-1-42, képviseli: Breitner Péter elnök) mint kedvezményezett (továbbiakban Kedvezményezett) és azon természetes vagy jogi személyek (továbbiakban Adományozók) közötti támogatási szerződés feltételeit tartalmazza, akik átutalással vagy az erre kialakított online felületen keresztül saját vagyonuk rovására pénzbeli támogatást (továbbiakban Támogatás) nyújtanak a Kedvezményezett részére (Kedvezményezett és Adományozók a továbbiakban együtt: Felek).

1.2. Kedvezményezett célja a támogatással otthontalan emberek segítése, részükre pénzbeli támogatás és mentorálás nyújtása a Van Esély Alapítvány alapító okiratának megfelelően.

1.3. Kedvezményezett a Támogatások megvalósítása érdekében honlapot hozott létre és tart fenn, amely ezen az URL-en elérhető: https://vanesely.hu/tamogatas/ (továbbiakban Honlap). A támogatási lehetőségeket a Kedvezményezett a Honlapon jeleníti meg az Adományozók számára.

1.4. A Felek rögzítik, hogy a Honlap fenntartója a Kedvezményezett, annak működéséért teljes felelősséggel tartozik.

1.5. Az által, hogy az Adományozó a Kedvezményezett által kialakított online felületre (Honlapra) belép, és az ott biztosított lehetőségek bármelyike útján a Kedvezményezett részére Támogatást nyújt, elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, és a Felek között létrejön a Támogatás biztosítására vonatkozó támogatási szerződés.

1.6. A Támogatások fogadásában bankkártyás fizetés esetén a következő külső technológiai és pénzügyi szolgáltatók működnek közre:

1.7. Kedvezményezett bankkártya- és bankszámla adatokat nem gyűjt.

1.8. A Kedvezményezett naptári évente legalább egyszer tájékoztatja az Adományozót a részére biztosított Támogatás felhasználásáról.

1.9. Az Adományozó a Kedvezményezettel szemben a Támogatás biztosításához kapcsolódóan semmilyen további feltételt, elvárást vagy követelményt nem támaszt.

2. A szerződés létrejötte

2.1. Az Adományozónak lehetősége van támogatást nyújtani a következő módokon: bankkártyás fizetés (egyszeri vagy rendszeres), banki átutalás.

2.2. Bankkártyás fizetés esetén az Adományozó a Honlapon megadja a támogatás összegét, illetve bejelöli, hogy egyszeri vagy rendszeres (havi) támogatást nyújt.

2.3. Ugyanezen a felületen az Adományozó által olvasható a jelen ÁSZF és a Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatója. Ezek elfogadásával van csak lehetősége tovább lépni a folyamatban.

2.4. Ezt követően átlép a fizetést koordináló szolgáltató által külön erre a célra kialakított felületre. Itt megadja adatait és véglegesíti a támogatási szándékot.

2.5. Innen a fizetést koordináló szolgáltató átirányítja az OTP SimplePay banki felületre, ahol a fizetés történik. Az online bankkártyás fizetések az OTP SimplePay rendszerében valósulnak meg. A bankkártya adatok nem kerülnek a Kedvezményezett kezelésébe.

2.6. A teljesítéssel az Adományozó kijelenti, hogy cselekvőképességében nem korlátozott természetes vagy jogi személy, illetve amennyiben cselekvőképessége bármilyen okból mégis korlátozott, úgy a korlátozás nem érinti az Adomány teljesítésének lehetőségét, vagy a korlátozás fennállására tekintettel szükséges hozzájárulással, jóváhagyással az Adományozó rendelkezik.

2.7. A teljesítéssel a Felek között létrejön a támogatási szerződés. Kedvezményezett kijelenti, hogy a Támogatást köszönettel elfogadja.

3. Fizetési módok

3.1 A Támogatás teljesíthető az OTP Mobil Kft. (OTP SimplePay) rendszerén keresztül bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással.

4. Adatkezelés, adatbiztonság

4.1. Az ÁSZF Adományozó általi elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így Kedvezményezett jogosult Adományozó által rendelkezésre bocsátott vagy egyébként a támogatás folyamata során a Kedvezményezett birtokába kerülő adatokat a jogszabályi keretek között kezelni. Ennek keretében adattovábbítás nem történik. Az adatkezelés részleteit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

4.2. A Támogatás megfizetéshez kapcsolódóan megadásra kerülő személyes adatokat a fizetési szolgáltatók kezelik, saját adatkezelési tájékoztatójukban foglaltaknak megfelelően.

5. Az adomány jogi jellege

5.1. A Támogatás teljesítése nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnak. Számlaadási kötelezettség a Kedvezményezettet nem terheli.

6. Rendszeres támogatás

6.1. Az ismétlődő bankkártyás fizetés, vagy más néven rendszeresen nyújtott támogatás (a jelen pontban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy az Adományozó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. 

6.2. A fizetés teljesítéséhez szükséges bankkártya adatokat ilyen esetben sem szerzi meg Kedvezményezett.

6.3. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Adományozó hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Adományozó tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül, a fizetési koordinációt ellátó szolgáltató által kezdeményezve történjenek.

6.4. A kiválasztott összeget havonta egyszer vonja le a Van Esély Alapítvány javára az OTP Mobil Kft. a SimplePay rendszerén keresztül.

7. Támogatási szerződés megszűnése és megszüntetése

7.1. A támogatási szerződés az egyszeri bankkártyás Támogatás, illetve az átutalással teljesített Támogatás teljesítésével megszűnik.

7.2. Az Adományozó az általa önkéntesen, szabad elhatározásából vállalt Támogatáson túl további támogatás nyújtására nem köteles és semmilyen esetben nem is kötelezhető. A Támogatás és minden további támogatás teljesítése csak lehetőség az Adományozó számára.

7.3. Rendszeresen nyújtott Támogatás esetén a támogatási szerződést Adományozó bármikor megszüntetheti a támogatási szerződés létrejöttekor kapott elektronikus levélben megjelölt linkre és a “lemondom” gombra kattintva. A már teljesített Támogatás tekintetében elállási jog ilyenkor nem gyakorolható.

7.4. Amennyiben az Adományozó a fentebb hivatkozott elektronikus levéllel bármilyen okból nem rendelkezik, úgy a [email protected] címre írt levélben kérheti a támogatási szerződés megszüntetését. A megszüntetés hatálya ez esetben is az előző bekezdésben foglaltak szerint alakul.

7.5. A Felek kijelentik, hogy a támogatási szerződést csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel, illetve állhatnak el attól vagy tagadhatják meg teljesítését.

7.6. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Támogatás támogatási céllal ellentétes felhasználása.

8. Lemondás a visszakövetelés jogáról

8.1. Az Adományozó a támogatással kapcsolatos polgári jogban biztosított visszakövetelési jogáról feltételek és korlátozások nélkül kifejezetten lemond.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv ajándékozásra vonatkozó rendelkezéseit, valamint általános szabályait kell alkalmazni.

9.2. Kedvezményezett a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor módosíthatja. A módosítás nem vonatkozhat a már biztosított Támogatásokra, illetve azok felhasználására.